הופ הנדסה בע”מ

 

 

תנאי שימוש

השימוש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“).

התנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלה חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים שבו וברכישת המוצרים המוצעים בו, כפופים לתנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה הינם הסכם לשימוש באתר והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים באתר (כהגדרתם להלן).

לפיכך, לפני תחילת השימוש באתר, הנך מתבקש/ת לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון, וכן להתעדכן מעת לעת בדבר השינויים בתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לכל מין ומגדר.

התמונות האתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים במוצר המתקבל.

  1. הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

1.1                    “האתר“: אתר בכתובת  https://hop-sale.com   המופעל והמנוהל על ידי החברה (כהגדרתה להלן), על כל חלקיו ורכיביו.

1.2                    “המוצרים – כל המוצרים המוצעים למכירה באתר.

1.3                    “החברה :– הופ הנדסה בע”מ ח.פ 511929226.

1.4                    “המשתמש” ו/או “המשתמשים: כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או בתכנים שבו, בין אם נרשם כלקוח של החברה ובין אם לאו.

1.5                    “הלקוח” ו/או “הלקוחות – כל משתמש אשר מבצע רכישה של מוצר מן המוצרים (כהגדרתם לעיל) באמצעות האתר.

  1. השימוש באתר

2.1                    ככלל, האתר מנוסח בלשון זכר אך הוא מיועד, כמובן לכל מין ומגדר.

2.2                    הנך רשאי לבצע פעולה באתר ככל שאינך פסול דין, וכן בשם חברה אשר התאגדה כדין, וככל שהנך מורשה להתחייב בשם אותה חברה, כאשר ברשותך כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (לא כולל כרטיס מסוג דיינרס) ו/או חשבון PayPal  המנוהל על שמך ו/או על שם החברה בשמה אתה פועל.

2.3                    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת.

2.4                    באחריותך לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש (ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “תנאי שימוש” בדף הבית באתר). עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, קודם לשינוי תנאי השימוש כאמור, יחולו עליהן הוראות תנאי השימוש שהיו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

2.5                    החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה שבו הגלישה באתר לא התבצעה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק באתר לא היה זמין או לא התבצע (לרבות במקרה בו פעולת תשלום ו/או העברת כספים לא התקבלה) וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל שיבוש או תקלה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולה כלשהי.

  1. רכישת מוצרים

3.1                    רכישת המוצרים נעשית באמצעות ביצוע הזמנה באתר.

3.2                    בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר ולפני ביצוע התשלום, עליך לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר, כי קראת את תנאי שימוש אלה וכי אתה מקבל על עצמך את כל הוראותיהם ותנאיהם.

3.3                    בעת ביצוע הרכישה תידרש להזין למערכת את שמך , שם משפחתך, כתובתך, כתובת המייל שלך, ואת פרטי כרטיס האשראי שלך (להלן: “הפרטים האישיים“). אינך חייב על-פי חוק למסור את  הפרטים האישיים, אולם בלא מסירת פרטים אלה לא תוכל לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

3.4                    הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות בהקלדת הפרטים הנעשית על ידיך, וכן לא יהיו אחראים, במישרין ו/או בעקיפין, למקרה שבו הפרטים האישיים שהקלדת לא נקלטו במערכת.

3.5                    אישור ביצוע הרכישה מותנה בקיום התנאים הבאים:

3.5.1              אתה מחזיק ברשותך כרטיס אשראי על שמך בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות (לא כולל כרטיס מסוג דיינרס) ו/או הינך בעל חשבון PayPal המנוהל על שמך. מובהר כי ביצוע התשלום באמצעות PayPal כפוף לתנאי השימוש של PayPal.

3.5.2              ניתן אישור לביצוע התשלום מחברת האשראי של הלקוח ו/או מ- PayPal . בכל מקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות שלך לביצוע התשלום, תבוטל הרכישה, המוצר הנרכש לא יסופק ויחויב בדמי ביטול עסקה בכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“);

3.5.3              המוצרים אשר הוזמנו על ידך נמצאים במלאי ההזמנה במועד ביצוע ההזמנה. ככל שמוצר אשר הוזמן על ידך אינו נמצא במלאי מכל סיבה שהיא, ייצור עימך קשר מוקד השירות של החברה ויציע לך זיכוי לרכישת מוצרים חליפיים באתר או החזר כספי בגובה הסכום אשר שולם על ידך;

3.5.4              יש לך מען רשום בתחומי מדינת ישראל.

3.6                    התקיימו התנאים לאישור ביצוע הרכישה כמפורט לעיל, ישלחו המוצרים הנרכשים למען אשר הוזן על ידך בעת הרכישה באמצעות  שירות דואר שליחים של דואר ישראל או שירות איסוף עצמי ממחסני החברה בתיאום מראש או הספקת מוצרים באמצעות טכנאי, בהתאם לבחירתך. לפרטים נוספים בעניין נהלי המשלוח של האתר, לחץ על לשונית “משלוח” באתר.

3.7                    סליקת התשלום המבוצע על ידיך נעשית באמצעות “טרנזילה שירותי סליקה” (להלן: “טרנזילה“). פרטים בדבר מדיניות הסליקה של  טרנזילה , ניתן למצוא בלינק שלהלן:

https://ng.interspace.net/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=53

3.8                    טרנזילה ו/או Paypal תהא אחראית לבצע את סליקת התשלום באמצעות אמצעי התשלום אשר הוזן על ידך במעמד ביצוע ההזמנה, כאשר סליקה זו מבוצעת לרוב במהלך 24 השעות שלאחר ביצוע הרכישה. לאחר קבלת אישור על ביצוע הסליקה, יישלח לדואר האלקטרוני שלך אישור על קבלת התשלום נשוא ההזמנה, וקבלה בעבור הרכישה שביצעת.

3.9                    החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל או להפסיק רכישה שבוצעה באופן מלא או חלקי, אף אם התקבלה אצל הלקוח הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה וזיכוי בעבור הרכישה יתקבלו  אצל הלקוח , ועם קבלתה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

3.10                אספקת המוצרים הנרכשים תהיה באחריות חברת השילוח ו/או טכנאי, ובהתאם לתנאיה. במידה ולא יעלה בידי חברת השילוח לספק לך את המוצרים, מכל סיבה שהיא, יוחזרו המוצרים להחברה, אשר תיצור עימך קשר לצורך תיאום מועד מסירה חלופי. מובהר בזאת כי כל העלויות אשר ייגרמו לך בשל העובדה שלא עמדת בתנאי המשלוח כפי שנקבעו על ידי חברת השילוח, והעלויות בגין תיאום מועד המסירה החלופי, יחולו עליך, והחברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שייגרם לך ו/או למי מטעמך.

3.11                ההוראות בגין ביטול עסקה יהיו כפופות להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, חוק המכר, התשכ”ח- 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו- 1986, ובכפוף למדיניות האתר והחברה, כפי שתיקבע מעת לעת.

מבלי לפגוע באמור לעיל:

3.12                ככל שתהיה מעוניין להחזיר את המוצרים אשר נרכשו על ידך, בכפוף למועדים הקבועים בחוק, עלייך להחזיר את המוצרים לכתובת למשלוח אשר תסופק לך על ידי האתר, באריזתם המקורית, כאשר הם לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש, בצירוף חשבונית הקנייה אשר נשלחה אלייך בדואר האלקטרוני /או תוך ציון מספר ההזמנה. מובהר בזאת כי האחריות בגין החזרת המוצרים בהתאם לאמור לעיל, חלה עליך ועליך בלבד. ככל שהמוצר שיוחזר על ידך יוחזר כשהוא פגום ו/או לא תקין ו/או לא שמיש ו/או לאחר שנעשה  בו שימוש, לא תהיה זכאי לקבל החזר בגין המוצר, והאתר ו/או החברה לא יישאו בכל עלות אשר נגרמה לך בנסיבות העניין (לרבות עלויות משלוח).

3.13                קבלת החזר כספי תבוצע על ידי החברה רק לאחר קבלת המוצר המוחזר בפועל אצל החברה, בניכוי 5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. הלקוח לא יזוכה ו/או לא יקבל החזר כספי עבור דמי משלוח ו/או דמי התקנה  (גם במקרה בו הוזמנה התקנה אך העסקה בוטלה בעת הגעת המתקין לכתובת הלקוח). מובהר כי ככל שתקבל מוצרים כחלק מהטבה ששוויה אינו עולה על 50 ש”ח ו/או מתנה הניתנת  ללקוחות האתר, לא תהיה זכאי להחזיר מוצרים אלו.    לפניות בנוגע לשירות  של האתר ניתן לפנות  לדואר אלקטרוני:   hop@hop-pth.com. בכל פנייה הנוגעת למדיניות החזרת המוצרים של האתר יש לפנות למייל האמור תוך ציון מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה.

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

4.1                    למשתמש באתר אין כל זכות ו/או רישיון לשנות ו/או לערוך ו/או לעבד ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להפיץ ו/או להציג כל חלק מן התוכן המוצג באתר (לרבות, אך לא רק, האתר בכללותו, לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, כולל כל קוד, יישום, תוכנה, טקסט, תמונה, עיצוב גרפי, קטעי וידאו, וקטעי קול) להלן: “הקניין הרוחני“) מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או בעלי הזכויות הרלוונטיים בקניין הרוחני, בכתב ומראש.

4.2                    האתר מיועד לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש  בו מוגבל אך ורק לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר לשימוש פרטי. ככל והינך לקוח עסקי המעוניין לשתף פעולה עם האתר ו/או עם החברה בשיווק המוצרים ו/או בכל דרך אחרת, יש לפנות למייל בכתובת

[email protected], ונציג של החברה ייצור עימך קשר.

4.3                    אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

4.4                    אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

4.5                    אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  1. הגבלת אחריות

5.1                    האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בנזק, אבדן, חוסר, מניעת ריווח, וחסר מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם כתוצאה מפגם ו/או תקלה ו/או חוסר התאמה אשר האחריות בגינם חוסה תחת אחריות היצרן ו/או אחריות צד שלישי כלשהו, בין אם שניתנת על ידי היצרן עצמו ו/או על ידי הצד השלישי, ובין אם שמוטלת על מי מהם לפי הדין. למען הסר ספק, האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות, מכל סוג שהוא בגין השימוש במוצרים ו/או הפעלתם ו/או תחזוקתם ו/או תיקונם ו/או טיפול בהם.

5.2                    מידע ותכנים המוצגים באתר על ידי צדדים שלישיים מוצגים כפי שהם As Is)). מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים. האתר ו/או החברה אינם אחראיים לתוכנם, נכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות אותם צדדים שלישיים, מהות ו/או איכות המוצרים הנמכרים באתר, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים, חוות דעת וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיים לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים להתאמת המוצרים לצרכי הלקוחות ו/או לנתונים המופיעים על גבי המוצרים.

5.3                    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה ו/או שדרוג של האתר. הפסקת הפעילות כאמור לא תחייב הודעה מראש ו/או הנמקה לאף גורם או משתמש.

5.4                    החברה  ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לכל נזק ו/או אבדן רווח  ו/או הוצאה  ו/או פגיעה ו/או עוולה  וכיוצ”ב, אשר נגרמו למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו בקשר עם הגלישה והשימוש באתר, פעילות האתר ו/או הפסקת הפעילות בו.  אחריות האתר ו/או החברה, ככל שתהיה, ובכפוף לעיל, לא תעלה על הסכום אשר שולם על ידי הלקוח בגין רכישת המוצרים.

5.5                    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ככל שיופיע קישור (Link) לאתר חיצוני, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה שהוא למידע המתפרסם באתר החיצוני, לתוכן המופיע בו, לעמידתו בהוראות כל דין, ובפרט בנוגע לקניין רוחני, ולכל נזק ו/או אבדן רווח ו/או הוצאה אשר נגרמו למשתמש בקשר עם האתר החיצוני.

5.6                    החברה תהא רשאית להסיר ו/או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בעניין.

  1. פרטיות

6.1                    תנאי הגנת הפרטיות מפורטים במסגרת מדיניות הפרטיות של האתר, המצ”ב כנספח א לתנאי שימוש אלו, ומהווים חלק בלתי נפרד מהם. אנא ודא כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לה.

  1. שיפוי

7.1                    הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח וכל תשלום או הוצאה אחרת אשר ייגרמו למי מאלה עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב הפרת כל חובה שהיא החלה עליך בקשר עם הגלישה באתר ו/או ביצוע רכישת המוצרים ו/או השימוש שנעשה במוצרים ו/או השימוש שנעשה בתכנים אחרים הנמצאים באתר.

  1. כללי

8.1                    החברה תהיה רשאית לחסום את האפשרות לרכישת המוצרים של כל משתמש ו/או לקוח  אשר עובר על תנאי מתנאי שימוש אלה, ולמשתמש ו/או ללקוח  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

8.2                    על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל.

8.3                    בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

נספח א

מדיניות פרטיות

האתר מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

א.             לכל המונחים במדיניות פרטיות זו תינתן אותה משמעות כפי שניתנה להם בתנאי השימוש אשר מדיניות פרטיות זו מהווה נספח לה (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

ב.             מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, לכל מין ומגדר.

ג.               מדיניות הפרטיות להלן מתארת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע האישי הנמסר לה במסגרת ביצוע רכישת המוצרים על ידך, כהגדרת מונחים אלו בתנאי השימוש.

ד.             בעת ביצוע  רכישת מוצר מבין המוצרים, תתבקש לספק פרטים מזהים. פרטים אלה יכללו בין היתר, את שמך המלא, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ונתונים לגבי כרטיס האשראי שלך להלן: המידע האישי) כמו כן, בעת שימוש במערכת נאסף מידע אודותיך כגון האתרים מהם גלשת לאתר, הקישוריות עליהן לחצת בעת הגלישה באתר, הדפדפן שלך וכו’. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את איסוף המידע  כאמור ונכונות הפרטים שמסרת.

ה.             החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המידע האישי, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר להם על ידך, תוך נקיטת אמצעים שתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבים ששרתי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שימוש במידע

ו.               בעת שימוש במערכת נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע האישי, כמפורט לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: “המידע הסטטיסטי“). החברה תהיה רשאית להעביר את המידע הסטטיסטי כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ו/או משווקים. המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

ז.              שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם יצירת קשר בין החברה ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת הקמת מאגרי לקוחות ו/או יצירת רשימות תפוצה והעברתן לצד שלישי.

ח.             השימוש בנתוני כרטיס האשראי שמסרת לצורך ביצוע התשלום והעברת נתונים אלו לידי חברת הסליקה, נעשה בהתאם לדרישות תקן אבטחת המידע PCI DSS, כפי שיעודכן מעת לעת.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

ט.         החברה תימנע ככל האפשר ממסירה לצדדים שלישיים של כל פרט מידע הנכלל במסגרת המידע האישי, למעט במקרים שלהלן:

ט.1.     כאשר החברה תמצא כי פעולותיך ו/או השימוש שמבוצע על ידך באתר מפרים את תנאי השימוש, לרבות מדיניות פרטיות זו;

ט.2.    כאשר החברה תמצא כי  הגלישה שלך באתר ו/או רכישת המוצרים על ידך ו/או כל פעולה אחרת המתבצעת על ידך באמצעות האתר מסייעים לביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או בעת ניסיון לבצע פעולות כאלה;

ט.3.אם החברה תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או כל דין;

ט.4.          אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין הגלישה שלך באתר ו/או רכישת המוצרים על ידך ו/או כל פעולה אחרת שתבצע באמצעות האתר;

ט.5.           במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;

ט.6.            בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע כאמור נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

יט.7.           מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר את המידע הסטטיסטי כמפורט לעיל.

י.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים, בכפוף לאישור שיינתן על ידך לקבלת ההצעות כאמור, בהתאם לדין.

טיא..          החברה תהיה רשאית להשתמש במידע לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ו/או משווקים, כאמור לעיל.

יב..            במסגרת הגלישה באתר ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או למקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים“). התכנים באתרים ומקורות אלו אינם מתפרסמים על ידי החברה והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינם מעידים על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי התוכן המסופק על ידי הצדדים השלישיים הינו מהימן, וכי המידע אשר נמסר על ידי הצדדים השלישיים הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. בהתאם לאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או תכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או מהסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או  במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

Cookies/ עוגיות

יג.          האתר עושה שימוש ב-“עוגיות/קוקיס” (Cookies) (להלן: “קוקיס“) באמצעותן נאסף מידע אנונימי אודות הגולש לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, אימות פרטים, אבטחת מידע ובכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש. נוסף על כך, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים.

יד.          הקוקיס הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, ככל שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יושבתו ו/או ימחקו כאשר תסגור את הדפדפן. חלק אחר מהקוקיס יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המחשב שלך. הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן בו גלשת באתר, האתר מימנו הגעת אל האתר, ומידע שנחשפת אליו במסגרת גלישתך באתר. המידע הנשמר בקבצי הקוקיס ובאמצעותן הינו מוצפן. החברה נוקטת באמצעי זהירות בכדי להבטיח את השמירה על המידע הנשמר באמצעות הקוקיס.

טו.             אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עליך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס אשר נשמרו במחשב שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות

טז.         החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשונה מדיניות זו, תודיע  על כך החברה באמצעות הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום מדיניות הפרטיות המכילה את השינוי, באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

יז.         החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן  באמצעות האתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן מסירתו או לאחריו, או אם יש לה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותכם אנא צרו קשר עם החברה אשר פרטיה מופיעים באתר.